KomentarzePrzed Eucharystią:
Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętych Piotra i Pawła, którzy w trosce o rodzący się Kościół, nawracali narody pogańskie i świadczyli o niepojętej miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Podziękujmy Panu za dziedzictwo przekazane nam przez posługę tych apostołów i niech przykład ich gorliwej wiary umacnia nasze serca podczas wspólnej modlitwy. U progu rozpoczynającej się Eucharystii, otwórzmy się na słowa, które Pan pragnie nam przekazać i łącząc głosy w śpiewie pieśni, stańmy przed Nim jako wspólnota miłujących się braci i sióstr.


Przed błogosławieństwem:
Apostołowie z wielką mocą głosili Ewangelię pomimo ucisku i prześladowań. Niech ich świadectwo umocni nas w głoszeniu Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie zostaliśmy posłani. Za ich przykładem budujmy żywe świątynie miłości, zaczynając od wzajemnego miłowania siebie. Napełnieni Chlebem Życia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo na nadchodzący tydzień i zanieśmy do naszych domów radość wyniesioną z tej Eucharystii.Przed liturgią Słowa:
Każdemu zdarza się zrobić coś złego. Czasami są to małe występki, a czasami nasze czyny są źródłem poważnych kłopotów, od których uciekamy zawstydzeni, przez które unikamy bliźnich i zadręczamy się wyrzutami sumienia. Gdy inni mogą nas za to surowo oceniać, Jezus przychodzi z sercem pełnym miłości. Niezależnie od tego co zrobiliśmy, On chce każdego przyprowadzić do Ojca, źródła radości.
Dzisiejsza liturgia Słowa jest przepełniona Jego miłością. Przywołuje znany już w Starym Testamencie motyw pasterza i mówi o ogromnym poświęceniu, na jakie Chrystus jest dla nas gotowy. Wsłuchajmy się z uwagą w kierowane do nas słowo.


Do procesji z darami:
Serce Jezusa, choć przebite na krzyżu za grzechy ludzkości, jest pełne miłości dla każdego człowieka. Jednak to od nas zależy, czy zechcemy do Niego przylgnąć. Swoje „tak” możemy wyrazić ofiarując Panu to, co sami już otrzymaliśmy i przyjmując łaski, które na nas wylewa.
Z pokorą przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino, które dzięki mocy Ducha Świętego przemienią się w Ciało i Krew naszego Zbawiciela. Niech spożywanie ich podczas komunii świętej wyraża naszą gotowość do zjednoczenia z pełnym miłości Sercem Pana Jezusa.Przed Eucharystią:

Bóg powołuje ludzi i prowadzi ich swoimi drogami. To powołanie w szczególny sposób objawiło się w narodzeniu i życiu świętego Jana Chrzciciela. My również jesteśmy wezwani, by być świadkami Chrystusa. Sławiąc Boga za wybranie Jana Chrzciciela, dziękujmy Mu, że i nas wybrał, abyśmy stali się uczestnikami zbawienia i poznali jego Syna.


Przed liturgią Słowa:
Narodzeniu świętego Jana Chrzciciela towarzyszyły nadzwyczajne znaki, których obecność ma nam uświadomić, że Bóg ma swoje plany wobec ludzi i powołuje przez siebie wybranych. My również zostaliśmy wezwani, aby przygotować drogę dla Chrystusa do tych, którzy jeszcze Go nie poznali. Wsłuchując się w Słowo Boże i rozważając je w sercu, podążajmy za św. Janem i z ufnością odpowiedzmy na Boże wezwanie.Przed Eucharystią:
W trakcie dzisiejszej Ewangelii usłyszymy pytanie o to, za kogo uważamy Jezusa. Chciejmy odpowiedzieć sobie na nie jeszcze przed Eucharystią, tak abyśmy mogli się w pełni do niej przygotować, a poprzez świadome uczestnictwo czerpać z obfitości łask płynących z udziału w niej.

Przed rozesłaniem:
Postawione przed Eucharystią pytanie o więź z Chrystusem pozwala również szerzej spojrzeć na naszą relację z drugim człowiekiem, gdyż to przez Pana wierzymy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Pełni łask płynących z Eucharystii, po wyjściu ze świątyni chciejmy budować z bliskimi relacje pełne miłości,
w których wspólnie będziemy potrafili nieść krzyż i troski codziennego życia.


Do procesji z darami:
Dzisiaj, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, podczas procesji chcemy w szczególny sposób kierować naszą uwagę w stronę wina i wody oraz chleba, czyli darów eucharystycznych. Przyniesione do ołtarza, za sprawą Ducha Świętego, staną się Krwią i Ciałem Zbawiciela, naszym pokarmem duchowym. Dlatego teraz, w skupieniu i z sercem przepełnionym wdzięcznością za tak wielki dar, włączmy się we wspólny śpiew.

Do procesji komunijnej:
Za chwilę każdy z nas będzie mógł dostąpić ogromnej łaski i przyjąć do serca Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa. Niech ten czas przebywania w Jego świętej Obecności, będzie czasem uwielbienia, radości i wdzięczności. Pozwólmy, aby wypełniła nas Jego nieskończona miłość i łaska.


Przed Eucharystią:
Przeżywana dzisiaj w Kościele Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. Zebrani w świątyni w dniu Pięćdziesiątnicy, pragniemy we wspólnocie otwierać się na dary Bożego Ducha. Wdzięczni za ogień miłości, którym napełnia nasze serca, wołajmy ufnie do Parakleta, by przemieniał nas
i uzdalniał do wiernego przestrzegania przykazań. Prośmy także o dobre przeżycie Eucharystii, w której za chwilę będziemy uczestniczyć.


Przed błogosławieństwem:
Świadomi, że do dojrzałej wiary możemy dojść jedynie we współpracy z łaską darmo ofiarowaną nam przez Ducha Świętego, módlmy się, byśmy potrafili dać się prowadzić Jego natchnieniom. Z sercami napełnionymi Najświętszą Światłością, nasyceni Ciałem Zbawiciela, przyjmijmy błogosławieństwo od Ojca. Niech wspiera nas ono w przestrzeganiu przykazań i uzdalnia do czerpania z darów, które nieustannie są nam ofiarowywane.


Przed Liturgią Słowa:
Chrześcijaństwo to religia czynu, a każdy uczeń Chrystusa wezwany jest nie tylko do tęsknego wpatrywania się w Niebo i kontemplacji, ale także aktywnej postawy i gotowości do głoszenia Ewangelii wszelkim narodom. Nasze działanie powinno koncentrować się na jak najpełniejszym wykorzystaniu darów otrzymanych od Ducha Świętego i posługiwaniu tym, których Pan stawia na naszej drodze.
Wsłuchani w Słowo kierowane przez Ojca do Swoich dzieci, bierzmy przykład z Apostołów, którzy umocnieni modlitwą szli i głosili Dobrą Nowinę.


Przed Credo:
Każdy z nas jest tym, którego Pan posyła, aby głosił Dobrą Nowinę wszystkiemu, co żyje. Jednak zanim wyruszymy, musimy zadać sobie pytanie, w Kogo wierzymy i o Kim chcemy mówić. Niech wyznanie wiary, które za chwilę złożymy, będzie świadomą deklaracją naszego wyboru, by ofiarowane nam życie, oddać na służbę bliźnim i Ojcu.


Przed Eucharystią:
Eucharystia jest darem, który otrzymaliśmy jako pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Bóg ofiarował nam siebie, by pokazać, jak bardzo nas kocha. Dziś wzywa, byśmy tę miłość okazywali sobie nawzajem. Pomyślmy, z jaką intencją przychodzimy dziś na Mszę Świętą, kto szczególnie potrzebuje naszej modlitwy. W chwili ciszy złóżmy przed Panem wszystko to, co znajduje się w naszych sercach.


Przed błogosławieństwem:
Bóg nakazuje nam dzisiaj miłować się nawzajem, tak jak On nas umiłował. Zanieśmy błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, do bliskich, którzy potrzebują naszej miłości. Nie bójmy się naszą postawą pokazywać, że jesteśmy uczniami Chrystusa.


Przed liturgią Słowa:
Dzisiejsza liturgia Słowa koncentruje się wokół słuchania: widzimy Pawła i Barnabę, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu poganom, a Jezus
w Ewangelii mówi, że ci, którzy należą do Jego owczarni znają Jego głos i słysząc go, idą za Pasterzem. Pan wzywa nas, byśmy poznawali przewodnika stada oraz prawdę o pustym grobie. Wskazuje, że trzeba znaleźć czas, aby usiąść i usłyszeć oraz karmić się Słowem i prawdą.
Niech dzisiejsza Liturgia Słowa stanie się zachętą do codziennego spotkania ze Słowem Życia.


Przed błogosławieństwem:
Trwamy w okresie wielkanocnym. Każda kolejna niedziela tego czasu jest zachętą, aby ponownie rozradować się faktem zmartwychwstania Jezusa. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, stanie się umocnieniem w przeżywaniu paschalnej radości każdego dnia.


Do procesji z darami:
Obchodząc dziś Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, gromadzimy się na Eucharystii, czyli dziękczynieniu. Pragniemy przede wszystkim, jako wspólnota narodu polskiego, dziękować za szczególne jej orędownictwo. Poruszeni wezwaniem św. Pawła Apostoła z radością chcemy dziękować również za zbawcze dzieła naszego Pana, który nas uwolnił i odkupił. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie ufna modlitwa, a także przynoszone do ołtarza dary eucharystyczne: chleb, wino i woda.


Przed błogosławieństwem:

Na krzyżu, w godzinie śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie tylko zostaliśmy odkupieni, ale otrzymaliśmy także Maryję jako Matkę nas wszystkich. Jej postawa, pełna pokory i zaufania Bogu, uczy jak być coraz bliżej Stwórcy i jak wypełniać Jego wolę.
Maryja, pełna miłości, jest też najlepszą orędowniczką, która w każdej potrzebie chce się wstawiać za nami u Swego Syna. Prośmy więc, abyśmy umocnieni Słowem, Ciałem i błogosławieństwem Bożym potrafili czerpać ze wzoru jakim jest dla nas Maryja.


Przed Eucharystią:
Przychodząc dzisiaj na Eucharystię, niczym apostołowie obecni w wieczerniku, możemy realnie zbliżyć się do Boga-Człowieka, a jak niewierny Tomasz dotknąć najświętszych ran i ucałować je. Odmieniony apostoł po spotkaniu Zmartwychwstałego, już nie potrzebuje namacalnego doświadczenia, a wyznaje szczere „Pan mój i Bóg mój”. Spotkanie zranionego Chrystusa może również przemienić każdego człowieka. Wykorzystajmy w pełni czas liturgii, w którym rany Boga spotykają się z naszymi ranami i zostają przepełnione miłosierdziem.

 

Przed błogosławieństwem:
Bóg jest samą miłością, która potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówią nam o tym wydarzenia: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech więc trwająca Niedziela Miłosierdzia Bożego przypomina nam tę prawdę, abyśmy po wyjściu ze świątyni oraz każdego dnia głosili i uobecniali miłosierdzie Boga objawione w Jego Synu.


Przed Liturgią Słowa:
Podobnie jak Piotr głosił Dobrą Nowinę Judejczykom, przypominając im główną prawdę naszej wiary, tak nam również prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest oznajmiana na każdej Eucharystii, a szczególnie w okresie Wielkanocnym.
Wsłuchajmy się w dzisiejszą Liturgię Słowa, abyśmy usłyszeli i przyjęli do serca tę wiadomość, aby dodała nam sił i wniosła nadzieję.

 

Przed znakiem pokoju:
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przyniosła światu dar pokoju, a z ludzi uczyniła wspólnotę wyzwoloną z niewoli grzechu. Pozostając wierni temu przesłaniu chcemy wzrastać we wzajemnej miłości. Niech służy temu przekazanie znaku pokoju.


Przed znakiem pokoju:
Znak pokoju jest gestem pojednania. Podając dzisiaj rękę osobom obok nas pamiętajmy, że stanowimy wspólnotę i jedność w Chrystusie Zmartwychwstałym. Prośmy, by pokój panował nie tylko między członkami Kościoła, ale również w sercu każdego z nas.

 

Do procesji komunijnej:
Podczas komunii Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do naszych serc chcąc je wypełnić swoją obecnością. W odpowiedzi na tak wielki dar otwórzmy się na wszelkie łaski, których nam udziela, abyśmy mogli stać się Jego prawdziwymi świadkami. Niech wspólny śpiew podczas procesji komunijnej rozpali gorliwość
w naszych sercach i przygotuje je na spotkanie ze Zmartwychwstałym.


Przed Eucharystią:
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, która otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Eucharystię rozpoczniemy procesją z palmami i wysłuchaniem Ewangelii
o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Tak jak uczniowie słali przed Panem palmy i płaszcze, tak i my przynieśliśmy dziś palmy do naszej świątyni, które wyrażają nasz hołd dla Zbawiciela. W Liturgii Słowa natomiast, wysłuchamy co stało się zaledwie kilka dni później, od ostatniej wieczerzy, poprzez mękę,
a skończywszy na śmierci Chrystusa. Te zdarzenia ukazują nam, że triumf Jezusa i Jego ofiara są ściśle ze sobą połączone. Otwórzmy się teraz na działanie Ducha Świętego i niech wspólny śpiew przygotuje nas na to spotkanie.


Przed błogosławieństwem:

Zostało kilka dni do Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotujmy w tym czasie przede wszystkim nasze serca, abyśmy byli gotowi na przyjście naszego Zbawiciela. Niech błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, pomoże nam jak najlepiej przeżyć czas Wielkiego Tygodnia.


Przed liturgią Słowa:
Od początku historii zbawienia Bóg hojnie obdarzał swój lud wszelkimi łaskami. Choć naród wybrany wielokrotnie upadał i powstawał, Pan nigdy nie odwrócił się od niego.
Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam, że w każdej chwili możemy odrzucić grzech i wrócić do Ojca. Za każdym razem gdy grzeszymy możemy doświadczyć Jego miłości w sakramencie pojednania. Z ufnością prośmy o światło Ducha Świętego, byśmy świadomi własnych słabości potrafili nie oceniać bliźnich, lecz wyciągać pomocną dłoń i z miłością patrzeć na drugiego człowieka. Wsłuchajmy się teraz w kierowane do nas Słowo.


Do procesji z darami:
Bóg Ojciec hojnie udziela wielu łask swoim dzieciom. Jedną z największych jest możliwość przyjęcia Go do swojego serca w sakramencie Eucharystii. Spragnieni komunii z Panem i zjednoczenia z Kościołem, przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino. Dzięki mocy Ducha Świętego staną się one Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, których spożywanie umocni nas na drodze ku świętości.


Przed Eucharystią:
Eucharystia jest bliskim spotkaniem Chrystusa z człowiekiem. On umarł na krzyżu za nas i nasze grzechy, byśmy mogli narodzić się do życia w wieczności. Pełni wdzięczności za okazaną łaskę, złóżmy przed Panem wszystkie nasze intencje, z którymi do Niego przyszliśmy.

Przed błogosławieństwem:
Bóg pokazuje nam dzisiaj, że mimo naszych błędów, On zawsze będzie czekał i z radością przyjmie każde swoje dziecko. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas do przebaczania naszym bliskim, tak samo jak nasz Ojciec przebacza za każdym razem swoim marnotrawnym synom i córkom.