Komentarze


Przed liturgią Słowa:
Dzisiejsza liturgia Słowa koncentruje się wokół słuchania: widzimy Pawła i Barnabę, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu poganom, a Jezus
w Ewangelii mówi, że ci, którzy należą do Jego owczarni znają Jego głos i słysząc go, idą za Pasterzem. Pan wzywa nas, byśmy poznawali przewodnika stada oraz prawdę o pustym grobie. Wskazuje, że trzeba znaleźć czas, aby usiąść i usłyszeć oraz karmić się Słowem i prawdą.
Niech dzisiejsza Liturgia Słowa stanie się zachętą do codziennego spotkania ze Słowem Życia.


Przed błogosławieństwem:
Trwamy w okresie wielkanocnym. Każda kolejna niedziela tego czasu jest zachętą, aby ponownie rozradować się faktem zmartwychwstania Jezusa. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, stanie się umocnieniem w przeżywaniu paschalnej radości każdego dnia.


Przed Eucharystią:
Eucharystia jest darem, który otrzymaliśmy jako pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Bóg ofiarował nam siebie, by pokazać, jak bardzo nas kocha. Dziś wzywa, byśmy tę miłość okazywali sobie nawzajem. Pomyślmy, z jaką intencją przychodzimy dziś na Mszę Świętą, kto szczególnie potrzebuje naszej modlitwy. W chwili ciszy złóżmy przed Panem wszystko to, co znajduje się w naszych sercach.


Przed błogosławieństwem:
Bóg nakazuje nam dzisiaj miłować się nawzajem, tak jak On nas umiłował. Zanieśmy błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, do bliskich, którzy potrzebują naszej miłości. Nie bójmy się naszą postawą pokazywać, że jesteśmy uczniami Chrystusa.


Do procesji z darami:
Obchodząc dziś Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, gromadzimy się na Eucharystii, czyli dziękczynieniu. Pragniemy przede wszystkim, jako wspólnota narodu polskiego, dziękować za szczególne jej orędownictwo. Poruszeni wezwaniem św. Pawła Apostoła z radością chcemy dziękować również za zbawcze dzieła naszego Pana, który nas uwolnił i odkupił. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie ufna modlitwa, a także przynoszone do ołtarza dary eucharystyczne: chleb, wino i woda.


Przed błogosławieństwem:

Na krzyżu, w godzinie śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie tylko zostaliśmy odkupieni, ale otrzymaliśmy także Maryję jako Matkę nas wszystkich. Jej postawa, pełna pokory i zaufania Bogu, uczy jak być coraz bliżej Stwórcy i jak wypełniać Jego wolę.
Maryja, pełna miłości, jest też najlepszą orędowniczką, która w każdej potrzebie chce się wstawiać za nami u Swego Syna. Prośmy więc, abyśmy umocnieni Słowem, Ciałem i błogosławieństwem Bożym potrafili czerpać ze wzoru jakim jest dla nas Maryja.


Przed Eucharystią:
Przychodząc dzisiaj na Eucharystię, niczym apostołowie obecni w wieczerniku, możemy realnie zbliżyć się do Boga-Człowieka, a jak niewierny Tomasz dotknąć najświętszych ran i ucałować je. Odmieniony apostoł po spotkaniu Zmartwychwstałego, już nie potrzebuje namacalnego doświadczenia, a wyznaje szczere „Pan mój i Bóg mój”. Spotkanie zranionego Chrystusa może również przemienić każdego człowieka. Wykorzystajmy w pełni czas liturgii, w którym rany Boga spotykają się z naszymi ranami i zostają przepełnione miłosierdziem.

 

Przed błogosławieństwem:
Bóg jest samą miłością, która potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówią nam o tym wydarzenia: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech więc trwająca Niedziela Miłosierdzia Bożego przypomina nam tę prawdę, abyśmy po wyjściu ze świątyni oraz każdego dnia głosili i uobecniali miłosierdzie Boga objawione w Jego Synu.


Przed Liturgią Słowa:
Podobnie jak Piotr głosił Dobrą Nowinę Judejczykom, przypominając im główną prawdę naszej wiary, tak nam również prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest oznajmiana na każdej Eucharystii, a szczególnie w okresie Wielkanocnym.
Wsłuchajmy się w dzisiejszą Liturgię Słowa, abyśmy usłyszeli i przyjęli do serca tę wiadomość, aby dodała nam sił i wniosła nadzieję.

 

Przed znakiem pokoju:
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przyniosła światu dar pokoju, a z ludzi uczyniła wspólnotę wyzwoloną z niewoli grzechu. Pozostając wierni temu przesłaniu chcemy wzrastać we wzajemnej miłości. Niech służy temu przekazanie znaku pokoju.


Przed znakiem pokoju:
Znak pokoju jest gestem pojednania. Podając dzisiaj rękę osobom obok nas pamiętajmy, że stanowimy wspólnotę i jedność w Chrystusie Zmartwychwstałym. Prośmy, by pokój panował nie tylko między członkami Kościoła, ale również w sercu każdego z nas.

 

Do procesji komunijnej:
Podczas komunii Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do naszych serc chcąc je wypełnić swoją obecnością. W odpowiedzi na tak wielki dar otwórzmy się na wszelkie łaski, których nam udziela, abyśmy mogli stać się Jego prawdziwymi świadkami. Niech wspólny śpiew podczas procesji komunijnej rozpali gorliwość
w naszych sercach i przygotuje je na spotkanie ze Zmartwychwstałym.


Przed Eucharystią:
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, która otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Eucharystię rozpoczniemy procesją z palmami i wysłuchaniem Ewangelii
o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Tak jak uczniowie słali przed Panem palmy i płaszcze, tak i my przynieśliśmy dziś palmy do naszej świątyni, które wyrażają nasz hołd dla Zbawiciela. W Liturgii Słowa natomiast, wysłuchamy co stało się zaledwie kilka dni później, od ostatniej wieczerzy, poprzez mękę,
a skończywszy na śmierci Chrystusa. Te zdarzenia ukazują nam, że triumf Jezusa i Jego ofiara są ściśle ze sobą połączone. Otwórzmy się teraz na działanie Ducha Świętego i niech wspólny śpiew przygotuje nas na to spotkanie.


Przed błogosławieństwem:

Zostało kilka dni do Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotujmy w tym czasie przede wszystkim nasze serca, abyśmy byli gotowi na przyjście naszego Zbawiciela. Niech błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, pomoże nam jak najlepiej przeżyć czas Wielkiego Tygodnia.


Przed liturgią Słowa:
Od początku historii zbawienia Bóg hojnie obdarzał swój lud wszelkimi łaskami. Choć naród wybrany wielokrotnie upadał i powstawał, Pan nigdy nie odwrócił się od niego.
Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam, że w każdej chwili możemy odrzucić grzech i wrócić do Ojca. Za każdym razem gdy grzeszymy możemy doświadczyć Jego miłości w sakramencie pojednania. Z ufnością prośmy o światło Ducha Świętego, byśmy świadomi własnych słabości potrafili nie oceniać bliźnich, lecz wyciągać pomocną dłoń i z miłością patrzeć na drugiego człowieka. Wsłuchajmy się teraz w kierowane do nas Słowo.


Do procesji z darami:
Bóg Ojciec hojnie udziela wielu łask swoim dzieciom. Jedną z największych jest możliwość przyjęcia Go do swojego serca w sakramencie Eucharystii. Spragnieni komunii z Panem i zjednoczenia z Kościołem, przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino. Dzięki mocy Ducha Świętego staną się one Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, których spożywanie umocni nas na drodze ku świętości.


Przed Eucharystią:
Eucharystia jest bliskim spotkaniem Chrystusa z człowiekiem. On umarł na krzyżu za nas i nasze grzechy, byśmy mogli narodzić się do życia w wieczności. Pełni wdzięczności za okazaną łaskę, złóżmy przed Panem wszystkie nasze intencje, z którymi do Niego przyszliśmy.

Przed błogosławieństwem:
Bóg pokazuje nam dzisiaj, że mimo naszych błędów, On zawsze będzie czekał i z radością przyjmie każde swoje dziecko. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas do przebaczania naszym bliskim, tak samo jak nasz Ojciec przebacza za każdym razem swoim marnotrawnym synom i córkom.


Przed Eucharystią:
Bóg posłał Archanioła Gabriela, aby zwiastował Maryi Dobrą Nowinę. Stała się ona wtedy Matką Zbawiciela. Dziś w Kościele wspominamy to radosne wydarzenie, wdzięczni za pokorę i posłuszeństwo Niepokalanej Dziewicy, dzięki którym mógł zostać zrealizowany plan zbawienia świata. Włączając się we wspólne przeżywanie tej Eucharystii, dziękujmy Panu za to, że posłał na ziemię Swojego Syna, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali zbawieni.

 

Przed liturgią Słowa:
Pan przemawia do ludzi poprzez Swoje Słowo i pragnie, by każdy z nas przyjął je do serca i realizował w życiu. Dzisiejsza uroczystość przybliża nam obraz pokornej służebnicy, której posłuszeństwo i ufność Bożym planom powinniśmy naśladować. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i wsłuchajmy w liturgię Słowa, abyśmy bez lęku i narzekania potrafili pełnić wolę Bożą.


Przed liturgią Słowa:
W czasie Wielkiego Postu szczególnie podkreślana jest rola nawrócenia. Może nam się wydawać, że skoro jesteśmy ochrzczeni to wystarczy, jednak Pan Bóg wzywa nas do nieustannej przemiany serca i podążania Jego drogami.
Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam, wskazując na historię narodu wybranego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zbawienie i jedynie dzięki współpracy z Bożą łaską, możemy przybliżać się do Pana i wydawać obfite owoce.
Wsłuchajmy się teraz w kierowane do nas Słowo.


Do procesji z darami:
Każdy, kto uprawia ziemię, cieszy się, gdy przynosi ona plony. Podczas każdej Eucharystii składamy na ołtarzu z dziękczynieniem wino i chleb. Mocą Ducha Świętego przemienią się one w Ciało i Krew Chrystusa, abyśmy nakarmieni tym pokarmem mogli wydawać dobre owoce w naszym życiu.


Przed Eucharystią:
Podczas gdy często mówi się o kryzysie rodziny i małżeństwa, w Kościele obchodzimy uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Bóg wybrał go na ziemskiego opiekuna Chrystusa i Bożej Rodzicielki, czyniąc go jednocześnie głową świętej rodziny. Dla nas stał się on wzorem zawierzenia Wszechmogącemu trudności, których nie potrafimy zrozumieć, oraz przyjmowania woli Najwyższego. Niech orędownictwo świętego Józefa obejmie dzisiaj szczególnie wszystkich bliskich nam mężczyzn, by za przykładem swojego patrona stawali się odpowiedzialnymi mężami i ojcami, gotowymi do ofiary z siebie oraz współdziałania z Bożą łaską.


Przed liturgią Słowa:

Żaden z ewangelistów nie zapisał słów Józefa. Milczący święty ukazuje się nam jako człowiek czynu, opierający swoje życie na Bożym prawie. Niech słowo, które za chwilę usłyszymy uczyni nas poddanymi natchnieniom danym przez Boga, abyśmy zapraszali Chrystusa do codziennych zajęć i, szczególnie w naszych rodzinach, pielęgnowali Jego obecność,


Przed Eucharystią:
Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, jest próbą naszej wierności i miłości względem Boga. Uczestnicząc w Eucharystii musimy sobie uświadomić, że jest ona znakiem i zadatkiem naszego uczestnictwa w życiu wiecznym. Wpatrując się w przemienionego Jezusa, módlmy się, byśmy potrafili zrozumieć sens wiary oraz potrzebę nieustannej przemiany naszego życia.


Przed liturgią Słowa:
W dzisiejszym czytaniu usłyszymy jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, aby w ten sposób przypieczętować daną mu wcześniej obietnicę. Zapowiedział mu bowiem liczne potomstwo i objęcie w posiadanie ziemi Kanaan. Dla nas ziemią obiecaną jest ojczyzna niebieska, w której czeka uwielbiony Chrystus. Pragnijmy tak jak Abraham i Apostołowie być ludźmi wielkiej wiary i, nawet gdy podczas ziemskiej wędrówki tracimy z oczu obiecaną nam chwałę życia wiecznego, bezgranicznie ufać Jezusowi.


Przed Eucharystią:
Wielki Post, w którym trwamy od Środy Popielcowej, to czas pełen łask dla tych, którzy pragną je przyjąć. Okres pokuty i nawrócenia to dla każdego z nas okazja, by szczególnie skupić się na budowaniu i pielęgnowaniu relacji z Chrystusem.
Na początku tej Eucharystii poprośmy Ducha Świętego o pomoc w postanowieniach, dzięki którym nasze przygotowanie do przeżycia Misterium Paschalnego stanie się owocnym wzrastaniem w wierze.


Przed liturgią Słowa:

Za chwilę usłyszymy Słowo Boże, dar, bez którego nie jesteśmy w stanie dotrzeć do obiecanego nam Królestwa Niebieskiego. Pan podczas każdej Eucharystii ofiarowuje nam Słowa, które pomogą wytrwale przezwyciężać zło i własne słabości, jeśli prawdziwie będziemy nimi żyć.
Prośmy, by na progu czasu modlitwy i nawrócenia, nasze serca były otwarte i gotowe przyjąć wszelkie łaski, którymi Pan pragnie nas obdarzyć.


Przed Eucharystią:
Dzisiejszą liturgią rozpoczynamy okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Wielkiejnocy. Jest to czas szczególny, co dostrzec można w czasie sprawowania Eucharystii – aż do Świąt Paschalnych nie będziemy już odśpiewywać hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, a radosny śpiew „Alleluja” w aklamacji przed Ewangelią zastąpią słowa „Chwała Tobie, Królu Wieków” oraz „Chwała Tobie, Słowo Boże”. Charakter pokutny tego okresu podkreślać będzie także używany kolor szat liturgicznych – fioletowy. Oprócz zewnętrznych znaków Kościół pokazuje nam różne drogi: pokutę, modlitwę i jałmużnę, które są dla nas pomocą w wypełnianiu Bożego wezwania do nawrócenia. Świadomi naszych słabości i potrzeby zmiany myślenia chcemy w czasie tej Eucharystii wołać do Boga o Jego Miłosierdzie nad nami.


Przed obrzędem posypania głów popiołem:
Środa Popielcowa jest dniem, w którym Kościół bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę nawrócenia. Za chwilę kapłan posypie nasze głowy popiołem i wypowie słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, które mają nam przypominać o kruchości naszego życia i potrzebie ciągłego nawracania.


Do procesji z darami:
Tylko dobre drzewo może wydawać dobre owoce. Do ołtarza przynosimy wodę, wino oraz chleb, które po konsekracji staną się darem Chrystusa dla nas. Będąc świadkami wiary, pragniemy ofiarować to, co mamy najlepsze: nasze życie. Chcemy, by było ono uświęcone życiem naszego Pana, którego nieustannie możemy przyjmować w Eucharystii.


Przed błogosławieństwem:
Dzisiejsza Eucharystia uczy nas, byśmy zawsze byli szlachetnymi chrześcijanami. Tylko tacy ludzie wydają dobre owoce w swoim życiu i mogą dzielić się nimi
z innymi. Dlatego umocnieni błogosławieństwem płynącym z Ofiary Chrystusa, nieśmy światło Ewangelii do swoich domów, przyjaciół i wszystkich napotkanych na drodze ludzi.