Sakramenty

Przyjmując z radością znamię Ducha Świętego, który z mocą działa w Kościele i w nas, z ufnością zwracajmy się do Ojca z naszymi prośbami.

Będziemy powtarzać: Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.

 1. Zstąp na nas Duchu miłości
  Módlmy się za Kościół Święty, aby był bogaty w Boże miłosierdzie i dzielił je miedzy wszystkich wiernych.
 2. Zstąp na nas Duchu pokoju
  Módlmy się za naszego papieża N., biskupów (szczególnie za obecnego N.), wszystkich kapłanów i diakonów, aby budowali ten Świat w sprawiedliwości i pokoju.
 3. Zstąp na nas Duchu bojaźni Bożej
  Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby namaszczeni Duchem Świętym z czystymi sercami szli i z mocą głosili Chrystusa.
 4. Zstąp na nas Duchu - Pocieszycielu
  Módlmy się za rodziców, aby ich dzieci nie były dla nich powodem do Łez, lecz szczęścia i dumy.
 5. Zstąp na nas Duchu prawdy
  Módlmy się za Świadków, aby nie tracąc wiary wspierali innych w mężnym głoszeniu Dobrej Nowiny.
 6. Zstąp na nas Duchu wiary
  Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby Duch Święty umacniał ich każdego dnia i dawał im nowe siły do wyznawania wiary.
 7. Zstąp na nas Duchu męstwa
  Módlmy się za cierpiących w milczeniu, aby Bóg wynagrodził im ich poświęcenie i obdarzył ich silną wiarom.
 8. Zstąp na nas Duchu Święty
  Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy przystępując do ołtarza Pańskiego odchodzili z odnowionym sercem.

Boże, który napełniasz lud swoim Świętym Duchem. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy zawsze szanowali swoją godność i pomagali sobie wzajemnie w osiągnięciu zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bogu, który jest Miłością przedstawmy prośby przyniesione w sercach na tę Eucharystię:

 1. Powierzamy Tobie Boże Kościół Święty, prosząc, aby wszystkie jego dzieci Żyły zjednoczone jak jedna rodzina.
 2. Powierzamy Tobie Boże nowożeńców N i N, prosząc, aby każdego dnia potrafili wzrastać we wzajemnej miłości.
 3. Powierzamy Tobie Boże rodziców i rodzeństwo młodej pary, prosząc, aby zawsze byli gotowi nieść im pomoc i otaczać swoją miłością.
 4. Powierzamy Tobie Boże wszystkich zmarłych krewnych i bliskich z tych rodzin, prosząc, aby w wiecznej radości cieszyli się Twoją obecnością.
 5. Powierzamy Tobie Boże przyjaciół N i N, zwłaszcza tych poszukujących powołania lub samotnych, czekających na miłość, prosząc, aby nie zabrakło im sił, determinacji i wiary.
 6. Powierzamy Tobie Boże nas wszystkich zebranych na liturgii, prosząc, aby uczestnictwo w Ofierze Twego Syna wzmacniało miłość do ludzi, których stawiasz na drodze naszego Życia.

Boże, wierzymy, że Ty Łączysz ze sobą ludzi i czynisz ich płodnymi, tak by ziemia była pełna Twoich stworzeń, prosimy przyjmij prośby przez nas złożone i błogosław Łaskami, o które prosiliśmy, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

UWAGA: tę modlitwę wiernych można wykorzystać, jeśli jednym z czytań jest Hymn o miłości.

Do Boga, który ukazuje nam nigdy nieustającą miłość, zanieśmy nasze prośby i błagania.

 1. "Miłość nigdy nie ustaje"
  Módlmy się za N i N, aby łącząca ich więź z każdym dniem stawała się silniejsza.
 2. „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość”
  Módlmy się o pomnożenie wiary nowożeńców, aby w jej świetle kształtowali swoje życie.
 3. "Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję."
  Módlmy się o wzajemnie zaufanie, aby nieustannie towarzyszyło młodej parze na wspólnej drodze życia.
 4. "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest."
  Módlmy się za rodziców, aby w wychowywaniu dzieci nie zabrakło im wyrozumiałości.
 5. "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał byłbym niczym.
  Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił chwałę i miłosierdzie Boże na całej Ziemi.
 6. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali
  Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy żyli w zgodzie i pokoju.

Boże, który jesteś źródłem naszej miłości, wejrzyj w serca nas tu zgromadzonych i udziel nam swej łaski. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pnp 2,8-10.14. 16a; 8, 6-7a, 1 Kor 13,31 - 13,8a, Mk 19, 6-9

Boże Ojcze, dzięki Twojej nieskończonej miłości gromadzimy się dziś tutaj razem z N. i N., w dniu ich Ślubu, aby prosić Cię o potrzebne Łaski:

 1. Są tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela
  Kochający Ojcze, prosimy Cię za N. i N., którzy dziś stając przed Tobą Ślubują sobie wierność i miłość, obdarz ich Łaską wytrwania w tej przysiędze.
 1. Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym
  Kochający Ojcze, prosimy Cię za małżonków, którzy są tutaj obecni, obdarz ich nieustanną troską o wzajemną relację i pogłębieniem więzi małżeńskiej.
 1. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos
  Kochający Ojcze, prosimy Cię za młodych, którzy rozeznają swoje powołanie, obdarz ich Łaską właściwego wyboru Życiowej drogi.
 1. Powstań, przyjaciółko ma
  Kochający Ojcze, prosimy Cię za zmarłą N. i tych, którzy odeszli z naszych rodzin, obdarz ich Życiem na wieki z Tobą.
 1. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą
  Kochający Ojcze, prosimy Cię za osoby, które swoimi decyzjami kształtują prawodawstwo, obdarz ich mądrością i zatroskaniem o los rodziny.
 1. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość
  Kochający Ojcze, prosimy Cię za Kościół Święty, który gromadzi się na wszystkich kontynentach w Twoje imię, obdarz go potrzebnymi także koniecznymi do wzrostu w cnotach teologicznych.

Od Ciebie Boże, początek bierze wszelkie dobro, obdarz nas potrzebnymi Łaskami, a także wejrzyj w nasze serca, w których nosimy pragnienia, o które nie mamy Śmiałości prosić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 1. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Ci N. i N., prosimy, aby zawarte przez nich dziś małżeństwo było budowane w oparciu o wzajemne oddanie i zaufanie.
 2. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy rodziców młodej pary, prosimy, aby w dobrym zdrowiu radowali się z udział w powstaniu nowej rodziny.
 3. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy zgromadzone tu małżeństwa, prosimy umocnij w nich Twoje dary, aby coraz pełniej realizowali
 4. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Ci narody Świata, prosimy, aby troszczyły się o każde ludzkie Życie.
 5. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy zmarli z rodzin nowożeńców, prosimy, aby mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz.
 6. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Kościół, prosimy, aby odważnie głosił całemu Światu Dobrą Nowinę o Twoim miłosierdziu. "