Rozpoczynając czas Wielkiego Postu, zanieśmy Bogu nasze pokorne prośby.


1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby dawali przykład głębokiej wiary i oddania.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierowali się dobrem bliźnich.

3. Módlmy się za tych, którzy nie korzystają z łaski sakramentu pokuty, aby otworzyli swe serca na Boże działanie.

4. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim.

5. Módlmy się za nas, abyśmy potrafili w skupieniu trwać na modlitwie.


Boże Ojcze, racz wejrzeć na wołania, które wypływają z naszych serc pragnących przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.