Jednak chcąc dojść do sedna różnicy między posługą a funkcją, oraz do tego, jakie zadania ma ustanowiony lektor, należy sięgnąć do takich dokumentów Kościoła jak Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz listu papieża Pawła VI Ministeria quaedam. Na początku warto zaznaczyć, że do roku 1972 posługa m.in. lektora była jednym z niższych stopni święceń, które zarezerwowane były dla osób przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Dopiero wspomniany wcześniej list papieża Pawła VI z 1972 r. „udostępnił” posługi lektora i akolity osobom świeckim, jednocześnie znosząc posługę subdiakonatu, ostariatu i egzorcystatu. Na podstawie tego pisma można stwierdzić, że posługa (ministerium) jest ustanowieniem do wykonywania pewnych funkcji (munus) na stałe. 

Rozwijając tę myśl, funkcję można określić jako zadanie, które osoba wyznaczona ma do podjęcia w trakcie liturgii, bądź we wspólnocie. Zadanie to może zostać powierzone wiernemu ochrzczonemu na podstawie uczestnictwa w powszechnej misji Chrystusa i Kościoła, oraz na podstawie zdolności i talentów które posiada osoba pełniąca daną funkcję, a które pozwalają jej wypełnić ją w sposób należyty. 

Posługę (ministerium) można rozumieć natomiast jako ustanowienie na stałe do pełnienia pewnych zadań i funkcji we wspólnocie Kościoła. Podstawą do przyjęcia posługi oprócz powszechnego kapłaństwa wszystkich wiernych, jest również odkrycie powołania do posługi. Jest ona, jak można przeczytać w punkcie 32 Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, przestrzenią, która zakłada stałość, a w wytrwaniu na stałe w posłudze jest konieczne odkrycie powołania i odpowiedzenie na nie. Do posługi osoba jest ustanawiana przez biskupa, np. podczas obrzędu ustanowienia lektorów. Dlatego próbując streścić różnicę między funkcją a posługą należałoby powiedzieć, że posługa jest pełnieniem funkcji, ale na stałe. 

Znając już różnice między funkcją a posługą na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej należy wymienić, jakie zadania ma ustanowiony do posługi lektor w trakcie liturgii i we wspólnocie parafii. W punkcie 42 czytamy, że został on ustanowiony do „wspierania kapłanów i diakonów w głoszeniu Słowa Bożego i formacji wiernych. Do jego zadań, jakie podejmuje podczas liturgii, należy proklamowanie Słowa Bożego, poza Ewangelią, w zastępstwie psałterzysty może wykonać psalm responsoryjny oraz w zastępstwie diakona podać intencje modlitwy powszechnej. Może również prowadzić modlitwę przy zmarłym i prowadzić przy pogrzebie stację w domu zmarłego i na cmentarzu.” Dalej w Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, w punkcie 43, Kościół podaje, jakie zadania lektor może podjąć poza liturgią: przede wszystkim do jego zadań należy ewangelizacja i pomoc w formacji wiernych. Może to się przejawiać np. w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów, pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu katechezy dorosłych, ożywieniu misyjnych działań parafii (ewangelizacja), animowaniu życia modlitewnego (pomoc w przygotowaniu i prowadzenie nabożeństw), wpieraniu rodzin przed i po pogrzebie. Nie jest to zamknięty spis zadań i sfer życia parafii, w które może się angażować lektor ze względu na charakter swojej posługi, która ukierunkowuje go na zaangażowanie innych wiernych w Kościół. Lektor może podejmować służbę wszędzie tam, gdzie wymagają tego względy duszpasterskie, angażując się w różne dzieła i zadania (oczywiście lektor, szczególnie w liturgii, nie może podejmować zadań i funkcji, które są właściwe dla innych posług, bądź są wyłączne dla osób konsekrowanych, tj. diakona, kapłana i biskupa). 

Warto  również wiedzieć, kto może zostać ustanowionym lektorem. Dokumenty Kościoła podają, że osobą dopuszczoną do ustanowienia do posługi lektora może być wyłącznie mężczyzna, który ukończył 25 rok życia i nie ma zamiaru podjąć formacji seminaryjnej. Konieczna jest też nieposzlakowana opinia oraz odpowiednia formacja liturgiczna i duchowa. Taki kandydat przechodzi następnie 3-letnią formację teologiczno-liturgiczną, po której może zostać ustanowionym do posługi. Chętnych zgłębić temat posługi lektora i szczegółów jego formacji zapraszam do lektury Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej

Maciej Krawcewicz