Modlitwa wiernychChrystusowi, najlepszemu Nauczycielowi, który pragnie, byśmy zachowując Jego naukę dotarli do Niebieskiej Ojczyzny, przedstawmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za misjonarzy, aby potrafili głosić Ewangelię wszystkim ludziom.

2. Módlmy się za przywódców państw, aby udzieloną im władzę wykorzystywali dla dobra obywateli.

3. Módlmy się za tych, którzy bronią pokoju, aby Duch Święty kierował nimi i wspierał ich swoją mocą.

4. Módlmy się za młode małżeństwa, aby nieustannie pielęgnowały swoją miłość, a wiara pomagała im zwyciężyć wszelkie trudności.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli dostąpić chwały Nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zachowując przykazania i współpracując z łaskami wylewanymi na nas przez Ducha Pocieszyciela, nie ustali w wędrówce ku Domu Ojca.

Chryste, Ty znasz potrzeby naszych serc, prosimy, byś otwierał nas na Twoje Słowa i dodawał sił do wprowadzania ich w czyn. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Chrystusowi, który wzywa nas do wzajemnej miłości, przedstawmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, by byli dla wiernych drogowskazem na drodze do zbawienia.

2. Módlmy się za nowo powołanych do kapłaństwa, by z wiarą i oddaniem pełnili swoją służbę.

3. Módlmy się za narody toczące wojny, by potrafiły odnaleźć sposób na przywrócenie pokoju.

4. Módlmy się za rodziny, by nigdy nie zabrakło w nich wzajemnej miłości i szacunku.

5. Módlmy się za zmarłych, by mogli cieszyć się życiem wiecznym.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy każdego dnia potrafili wypełniać przykazania.

Panie, Ty obdarzasz nas wielką miłością, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Pozwól, byśmy potrafili tę miłość zanosić do innych ludzi. Który żyjesz
i królujesz, na wieki wieków. Amen.Dobremu Pasterzowi, który zna swoje owce, przedstawmy ufne modlitwy.


1. Módlmy się za papieża, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby wpatrując się w Chrystusa byli wzorem do naśladowania dla powierzonych im wiernych.

2. Módlmy się za osoby powołane do życia kapłańskiego i zakonnego, aby nie zabrakło w Kościele osób głoszących Dobrą Nowinę i sprawujących sakramenty.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich krajach przyczyniali się do budowania pokoju i zgodnej egzystencji wyznawców różnych religii.

4. Módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby od rodziców i chrzestnych otrzymały przykład żywej wiary.

5. Módlmy się za naszą diecezję, aby peregrynacja obrazu Józefa Kaliskiego przyniosła obfite owoce.

6. Módlmy się za nas, abyśmy jak Paweł i Barnaba, chcieli ogłaszać spotkanym ludziom prawdę o Chrystusie.


Dobry Pasterzu, Ty przez ofiarę krzyża wyjednałeś swoim owcom życie wieczne. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb oraz dodał sił w kroczeniu za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Zgromadzeni wokół ołtarza, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.

1. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie wszystkich ochrzczonych.

2. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie biskupów, prezbiterów i diakonów.

3. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie osoby sprawujące władzę w naszej Ojczyźnie.

4. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie wszystkich Polaków mieszkających poza granicami kraju.

5. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie młodych ludzi przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

6. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza.

Boże, Ty oddałeś za nas nie tylko życie swojego jedynego Syna, ale ofiarowałeś także najlepszą Matkę, która nieustannie oręduje za wszystkimi ludźmi. Prosimy, wysłuchaj próśb zanoszonych do Ciebie przez ręce Królowej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Do Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i jest realnie obecny pośród nas i w całym swoim Kościele, zanieśmy pokorne prośby.

1. Za wspólnotę ochrzczonych, aby zawsze głosiła i uobecniała miłosierdzie Boga objawione w prawdzie zmartwychwstania.

2. Za biskupów i prezbiterów, aby przykładem swojej wiary spajali i jednoczyli wszystkich chrześcijan.

3. Za kraje, w których panuje niedostatek i nędza, aby doświadczyły dobroci nie tylko teoretycznej, lecz konkretnych czynów miłosierdzia wypływających od bliźniego.

4. Za niewierzących, aby pomimo braku zmysłowego doświadczenia Pana Zmartwychwstałego, uwierzyli i dostąpili łaski osobistego spotkania z Chrystusem.

5. Za zmarłych, aby osiągnęli cel powołania ziemskiego i zobaczyli uwielbione ciało Zmartwychwstałego Baranka w Jego Królestwie.

6. Za nas obecnych na Eucharystii, abyśmy z ufnością zawsze pragnęli doświadczania niewidzialnego Boga w życiu.

Jezu Chryste, który zmartwychwstałeś, jesteś obecny pośród swojego ludu i wsłuchujesz się w jego wołanie, racz wypełnić nasze dzisiejsze prośby, które przynosimy do ołtarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Zmartwychwstałemu Panu przedstawmy ufne modlitwy.

1. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby ich przepowiadaniu towarzyszyło prowadzenie przez Ducha Świętego.

2. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby szukali dróg pokojowego rozwiązania napięć i konfliktów niszczących rożne zakątki świata.

3. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za nowoochrzczonych, aby przyjęli i rozwijali łaski płynące z otrzymanego sakramentu.

4. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za osoby samotne, aby mogły doświadczyć radości i relacji z bliźnimi.

5. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby mogli radować się z Tobą w Niebie.

6. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za nas, abyśmy z radością i wiarą oznajmiali napotykanym osobom Dobrą Nowinę.

Jezu Chryste, który ukazałeś się niewiastom, a potem uczniom, prosimy umocnij naszą radość i wiarę, abyśmy stali się Twoimi świadkami na krańcach świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Pełni radości płynącej z odkupienia, zanośmy do Zmartwychwstałego nasze prośby.


1. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o jedność i wiarę dla Chrześcijan.

2. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o siłę i wytrwałość w głoszeniu Ewangelii dla misjonarzy.

3. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o pokój i nadzieję dla narodów pogrążonych w konfliktach.

4. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o umocnienie w wierze dla wszystkich wątpiących.

5. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o łaskę przebywania w Twojej obecności dla zmarłych.

6. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Zmartwychwstały Baranku prosimy Cię o rodzinne i pełne radości święta dla nas tu zebranych.


Zmartwychwstały Panie, prosimy wysłuchaj naszych pokornych próśb i udziel swojemu ludowi potrzebnych łask. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AmenPrzedstawmy nasze pokorne prośby Jezusowi, Zbawicielowi, który cierpiał i umarł, abyśmy mogli dostąpić życia wiecznego.

1. Prosimy Cię, Jezu, za Papieża Franciszka, aby prowadził Kościół Święty do pogłębiania Wiary, krzewienia Nadziei i świadczenia o Miłości.

2. Prosimy Cię, Jezu, za mieszkańców Libii, aby trwająca na terytorium ich kraju wojna domowa zakończyła się i obywatele mogli żyć w pokoju i wolności.

3. Prosimy Cię, Jezu, za osoby uczestniczące w Światowym Dniu Młodzieży obchodzonym w diecezjach, aby światło Ducha Świętego pomagało im dokonywać słusznych wyborów.

4. Prosimy Cię, Jezu, za ludzi zwlekających ze spowiedzią, aby nie odkładali pojednania z Tobą na ostatni moment.

5. Prosimy Cię, Jezu, za zmarłych, aby mogli cieszyć się razem z Tobą z wieczności w Królestwie Ojca.

6. Prosimy Cię, Jezu, za nas samych, abyśmy uczestnicząc w nadchodzącym Triduum Paschalnym mogli ten czas przeżyć jak najbardziej duchowo.

Panie, który uniżyłeś samego siebie i przyjąłeś tak wiele na swe barki dla naszego zbawienia, prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy i błagania, które składamy przed Twój tron w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen


Do Boga Ojca, który każdego z nas wzywa do wyrzeczenia się zła i głębokiego nawrócenia, zanieśmy z pokorą modlitwy i błagania.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby pomimo nacisków i presji, zawsze uczył czym jest prawdziwa Miłość.

2. Módlmy się za spowiedników, aby ich zaangażowanie w posługę pomagało wiernym odnaleźć nadzieję i pokój serca.

3. Módlmy się za sędziów, aby wydając wyrok na drugiego człowieka, potrafili spojrzeć na niego ze sprawiedliwością i empatią.

4. Módlmy się za osoby chcące powrócić do Boga, aby za każdym razem mogły liczyć na wsparcie i otwartość wspólnoty.

5. Módlmy się za zmarłych, aby jak najszybciej mogli doświadczyć wypełnienia obietnicy wiecznej radości w Królestwie Pana.

6. Módlmy się za nas, abyśmy nie oceniali bliźnich upadających z powodu grzechu, lecz radowali się za każdym razem, gdy wracają do Kościoła.


Boże Ojcze, dzięki Tobie możemy cieszyć się życiem w wolności. Prosimy, udzielaj nam swojej łaski i racz wysłuchać zanoszoną do Ciebie modlitwę, byśmy mogli wytrwać w trudnej walce z grzechem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Do Boga, który zawsze czeka z otwartymi rękami, aby nas przyjąć do Siebie, zanośmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby napełnieni Duchem Świętym głosili światu Ewangelię.

2. Módlmy się za zwaśnione narody, aby mimo swych cierpień potrafiły odnaleźć drogę ku pojednaniu i wolności.

3. Módlmy się za tych, którzy pogubili się w swoim życiu, aby trafili na właściwą ścieżkę prowadzącą do Pana.

4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim.

5. Módlmy się za nas samych, aby czas Wielkiego Postu był dla nas okazją do oczyszczenia z grzechów.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych wołań i spraw, byśmy potrafili całym sercem nawrócić się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Do Pana, który zechciał stać się jednym z nas, przez wstawiennictwo najlepszej Matki, wołajmy z wiarą.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby potrafił z radością głosić Dobrą Nowinę.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby kierując narodami przestrzegali prawa Bożego.

3. Módlmy się za potrzebujących, aby w trudnościach nie tracili nadziei, pamiętając, że dla Pana wszystko jest możliwe.

4. Módlmy się za matki, aby Boża Rodzicielka miała je w opiece.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili chwały Królestwa Niebieskiego.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili tak jak Maryja z pokorą pełnić wolę Bożą.


Panie, Ty przyszedłeś na świat, by zamieszkać wśród grzesznej ludzkości. Prosimy, umacniaj w nas wiarę i ufność oraz przyjmij zanoszone do Ciebie modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Do Chrystusa, który wzywa każdego z nas do nawrócenia, zanieśmy nasze prośby i błagania.


1. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Módlmy się za Kościół Święty, aby z mocą głosił konieczność porzucenia grzechu i powrotu na drogę prawdy.

2. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby w swojej ojczyźnie doczekali się wolności w wyznawaniu wiary.

3. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas.
Módlmy się za chrześcijańskie wspólnoty formacyjne, aby pomagały wierzącym kształtować ich relacje z Bogiem.

4. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.
Módlmy się na przywódców państw, aby ich praca przynosiła dobre owoce całemu społeczeństwu.

5. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby miłość Boża łagodziła ich ból.

6. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali.
Módlmy się za nas samych, abyśmy zamiast narzekać na niedogodności losu, zaczęli zmieniać świat, czyniąc dobro.


Jezu Chryste, Ty umarłeś na krzyżu, abyśmy mogli narodzić się do życia w wolności. Wspomóż nas w walce z grzechem oraz wysłuchuj zanoszoną do ciebie modlitwę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Chrystus wychował się w rodzinie Maryi i Józefa, dlatego prośmy Syna Bożego, aby uświęcał nas swoją łaską i wejrzał na ufną modlitwę.

1. Prosimy Cię, Chryste, za biskupów, aby poddani natchnieniom Ducha Świętego wiernie strzegli powierzonej im wspólnoty Kościoła.

2. Prosimy Cię, Chryste, za tych¬¬, których powołałeś do życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedzieli na dar Twojego wezwania.

3. Prosimy Cię, Chryste, za władze państwowe, aby ich rządy zapewniały godne życie wszystkim rodzinom.

4. Prosimy Cię, Chryste, za wychowawców, aby swoją służbą przygotowywali nowe pokolenia do podjęcia odpowiedzialności za ich środowiska.

5. Prosimy Cię, Chryste, za narzeczonych, ojców, mężów i wszystkich bliskich nam mężczyzn, aby za przykładem świętego Józefa, byli gotowi na pełnienie Twojej woli.

6. Prosimy Cię, Chryste, za nas samych, abyśmy potrafili z otwartością przyjmować Twoją naukę i zawierzać Tobie nasze życie.

Jezu, Ty na ziemi nazywałeś świętego Józefa ojcem; racz wejrzeć na błagania, które zanosimy do Ciebie za jego wstawiennictwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Stojąc przed Bogiem i ufając Jego nieskończonemu miłosierdziu, przedstawmy nasze błagania.


1. Boże, prosimy Cię za Kościół Święty, aby ukazywał wiernym chwałę Twojego Królestwa.

2. Boże, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, aby swoim przykładem zachęcali ludzi do pojednania z Tobą.

3. Boże, prosimy Cię za naszą ojczyznę, aby jej mieszkańcy mieli na celu prawdziwe dobro narodu.

4. Boże prosimy Cię za uczestniczących w rekolekcjach, aby słuchanie Twego Słowa przyniosło w ich życiu owoce nawrócenia.

5. Boże prosimy Cię za ludzi wątpiących, by Twój Syn dał im łaskę pełnego zwycięstwa nad grzechem i ludzką słabością.

6. Boże prosimy Cię za nas samych, abyśmy poprzez post i dobre uczynki owocnie przygotowali się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.


Wszechmogący Boże, Ty zawsze dotrzymujesz danego nam Słowa. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i naucz nas wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Chrystusowi, który pokonał Szatana, zmartwychwstał i każdego z nas powołuje do wiecznego życia, przedstawiamy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby swoim życiem i działalnością dawali przykład wiary.

2. Módlmy się za rządzących, aby Bóg czuwał nad ich decyzjami i otaczał opieką.

3. Módlmy się za ludzi chorych, aby nie tracili nadziei i potrafili swoje cierpienie ofiarować Panu.

4. Módlmy się za ludzi niepewnych swojej wiary, aby znaleźli osoby, które poprowadzą ich ku zbawieniu.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać oblicze Ojca w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwali w postanowieniach złożonych Panu w czasie Wielkiego Postu.

Chryste, Ty pragniesz szczęścia każdego z nas. Prosimy, wejrzyj na nasze prośby i obdarz łaską silnej wiary. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.


Do Boga, który w swoim miłosierdziu wzywa nas do nawrócenia, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Prośmy Miłosiernego Boga o jedność dla wszystkich chrześcijan.

2. Prośmy Miłosiernego Boga o mądrość w prowadzeniu Kościoła dla papieża Franciszka.

3. Prośmy Miłosiernego Boga o pokój dla krajów, w których trwają konflikty.

4. Prośmy Miłosiernego Boga o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

5. Prośmy Miłosiernego Boga o otwartość na natchnienia Ducha Świętego dla rekolekcjonistów.

6. Prośmy Miłosiernego Boga o głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu dla naszej wspólnoty zgromadzonej wokół ołtarza.

Boże, umocnij nas swoimi darami, abyśmy przemienieni przez pokutę i modlitwę mogli słuchać Twego głosu i żyć ofiarowanym nam Słowem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.