Modlitwa wiernychDobry Boże, Ty posłałeś apostołów, aby nieśli światu dobrą nowinę i nauczali wszystkie narody, za ich pośrednictwem prosimy o potrzebne łaski.

1. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za papieża Franciszka i wszystkich duszpasterzy, aby świadectwem życia umacniali wiernych w wierze.

2. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za misjonarzy i misjonarki, aby zachowując naukę apostołów z otwartością głosili Słowo Boże na krańcach ziemi.

3. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za uciśnionych i prześladowanych, aby nigdy nie zwątpili w wielkie miłosierdzie Boga.

4. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za rządzących państwami, aby dążyli do budowania pokoju w świecie i ludzkich sercach.

5. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za naszych zmarłych braci i siostry, aby dostąpili radości życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

6. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za nas samych, abyśmy pokładali ufność w Panu i słuchali Jego napomnień.

Boże, Tobie zawierzamy nasze pokorne prośby. Uzdalniaj nas, byśmy jak święci apostołowie z oddaniem głosili Twoje dzieła i Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Jezus ukochał nas tak bardzo, że oddał życie, abyśmy mogli żyć bez grzechu. Pełni wdzięczności, zanieśmy nasze prośby do Jego kochającego serca, przebitego za nas na krzyżu.


1. Serce Jezusa, świątynio Boga, prosimy Cię za papieża Franciszka, aby dzięki darom Ducha Świętego prowadził Kościół zgodnie z wolą Ojca.

2. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, prosimy Cię za spowiedników, aby pełni empatii i zrozumienia pomagali grzesznikom wrócić na drogę sprawiedliwości.

3. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, prosimy Cię za prześladowanych chrześcijan, aby mogli cieszyć się wolnością wyznawania wiary.

4. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, prosimy Cię za nowo wybranych europarlamentarzystów, aby w swojej pracy pamiętali o chrześcijańskich korzeniach Europy.

5. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, prosimy Cię za osoby pogrążone w nałogach, aby porzuciły swoje uzależnienia, które dają im jedynie pozory szczęścia.

6. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, prosimy Cię za zmarłych, aby dzięki łasce płynącej z drzewa krzyża mogli cieszyć się chwałą Nieba.

7. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, prosimy Cię za nas, abyśmy dzięki przebaczeniu i miłości potrafili naprawiać zaniedbane relacje.


Jezu Chryste, Twoje serce przebiła nie tylko włócznia, ale również nasze grzechy. Z pokorą znosimy do Ciebie modlitwy, choć nie jesteśmy godni Twojej Miłości, prosząc, być raczył je wysłuchać. Który żyjesz i królujesz, na wszystkie wieki wieków. Amen.Do Boga, który posłał Jana, aby przygotował świat na przyjście Zbawiciela, wołajmy z ufnością.

1. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za Kościół Święty, aby swym głosem mógł skutecznie wzywać ludzi do nawrócenia.

2. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro powierzonych im obywateli.

3. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za chorych, aby poprzez cierpienie, którego doznają, łączyli się z Chrystusem.

4. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem w Królestwie Niebieskim.

5. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za wiernych naszej parafii, aby dobry Bóg im błogosławił i obdarowywał potrzebnymi łaskami.

6. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za nas, abyśmy dzięki uczestnictwu w Eucharystii czerpali siły do przemiany życia ku pełni chrześcijańskiej miłości.

Wszechmogący Boże, Ty cierpliwie wysłuchujesz modlitw Twoich dzieci. Prosimy, uświęcaj nas, byśmy, tak jak Jan Chrzciciel, umieli służyć Tobie i ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Do Boga, który przez Jezusa Chrystusa staje się człowiekiem i zbliża się do nas okazując najprawdziwszą miłość, zanośmy wspólne błagania.

1. Módlmy się za ludzi ochrzczonych, aby wśród tłumów potrafili głosić prawdę o osobie Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za kapłanów, aby nigdy nie zabrakło im sił, by iść naprzód i by zawsze jako pierwsi nieśli krzyż, dając przykład chrześcijańskiego życia.

3. Módlmy się za ludzi mieszkających w krajach, pomiędzy którymi panują konflikty, aby dostąpiwszy łaski Pana doświadczyli pokoju i wsparcia.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynającą wakacje, aby podczas odpoczynku od obowiązków roku szkolnego potrafiły dbały o relację z Bogiem.

5. Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki, odnaleźli życie w wiecznej chwale.

6. Módlmy się za parafian mieszkających na terenie płonącego w czwartek kościoła w Lutolu Suchym, aby znaleźli środki na odbudowę swojej świątyni.

7. Módlmy się za nas, gromadzących się przy stole eucharystycznym, abyśmy czerpiąc z niego pokarm byli gotowi do zaparcia się siebie w codziennym życiu.

Boże, który posyłając swojego Syna oddałeś się cały, aby nam służyć, racz wysłuchać po raz kolejny zanoszonych do Ciebie próśb i wypełnić je jeśli są tylko zgodne z Twoja wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Chrystus tak mocno ukochał ludzi, że zostawił nam siebie w darze Eucharystii jako duchowy pokarm, dlatego pełni wdzięczności i nadziei zanośmy do Niego pokorne błagania.


1. Lecz On rzekł do nich: <<Wy dajcie im jeść!>>
Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją posługą i świadectwem życia przybliżali wiernych do Chrystusa; aby zgłębiając tajemnicę Eucharystii, pomagali ludowi świadomie i z wdzięcznością zasiadać do Bożego Stołu.

2. To jest Ciało moje za Was wydane.
Módlmy się za rządzących państwami, aby przewodząc narodom, kierowali się dobrem obywateli; aby pamiętali, że jedynie służbą i pokorą przyniosą pokój oraz rozwój swoim krajom.

3. Spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy.
Módlmy się za głodujących, aby spotkali na swojej drodze ludzi, którzy bezinteresownie podzielą się z nimi chlebem; aby na świecie rozwiązano problem głodu, tak, żeby każdy człowiek miał zapewniony dostęp do pokarmu.

4. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Chrystus uleczył ich z bólu i niemocy; aby otwierając się na Jego łaski, otworzyli serca na tajemnicę Zbawienia.

5. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb będzie żył na wieki.
Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili daru przebywania wiecznie w Bożej obecności; aby nie tylko chrześcijanie w chwili śmierci kierowali swe myśli ku Zbawicielowi.

6. Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!
Módlmy się za nas samych, abyśmy z ufnością i wdzięcznością przystępowali dzisiaj do Ołtarza Pańskiego; abyśmy każdego dnia wzrastali w wierze i z oddaniem zgłębiali tajemnicę Eucharystii.

Chryste, Ty dajesz nam siebie podczas każdej Mszy Świętej w Najświętszym Ciele i Krwi, abyśmy mogli wzrastać w miłości i człowieczeństwie. Prosimy, racz wysłuchać nasze modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Do Boga Ojca, który posyła nam Ducha Prawdy, byśmy mogli podążać za nauką Chrystusa, wznieśmy nasze ufne błagania.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby gromadził wszystkie osoby szukające właściwej drogi i prowadził do spotkania z Żywym Słowem.

2. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się mądrością i sprawiedliwością w podejmowaniu ważnych decyzji dla ojczyzny.

3. Módlmy się za polskie rodziny, aby zawsze były blisko Chrystusa i dawały świadectwo pięknej miłości.

4. Módlmy się za ludzi, którzy utracili poczucie własnej wartości, aby pamiętali, że w oczach Boga posiadają najwyższą godność.

5. Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli przebywać w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy nie bali się zaufać Trójcy Świętej i nieustannie dążyli do poszukiwania Prawdy.

Boże, wysłuchaj prośby swojego ludu i pomóż nam życiem pełnym miłości oddawać chwałę Najświętszej Trójcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Do miłosiernego Boga, który nazywa nas swoimi dziećmi i posyła do wspólnot Kościoła Ducha Pocieszyciela, zanośmy z ufnością prośby.

1. Módlmy się, aby wyznawcy Chrystusa, napełnieni darem męstwa, potrafili zawsze walczyć o wiarę.

2. Módlmy się, aby rządzący państwami, sprawując powierzoną im władzę, przestrzegali przykazań Bożych.

3. Módlmy się, aby grzesznicy, odrzucając czyny, które ich zniewalają, pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu.

4. Módlmy się, aby nauczyciele, przekazując prawdziwe wartości, wychowywali młodych ludzi do odpowiedzialnego życia.

5. Módlmy się, aby zmarli, którzy za życia świadczyli o miłości Stwórcy, dostąpili chwały Królestwa Niebieskiego.

6. Módlmy się, abyśmy napełnieni Duchem Świętym, nieustannie radowali się w Panu.

Boże, jako Twoje dzieci składamy pokornie nasze prośby. Prosimy, byś wejrzał na nie łaskawie oraz nauczył nas czerpać z darów, które otrzymujemy od obiecanego nam Parakleta. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Do Pana, który nie pozostawił nas samych, ale troszczy się o Swoje Dzieci zanieśmy ufną modlitwę.

1. Panie, prosimy Cię, za Kościół zbudowany na fundamencie apostołów, niech zadanie, które mu dałeś przed Swoim wniebowstąpieniem, wypełnia ze wszystkich sił.

2. Panie, prosimy Cię, za rządzących państwami, niech swoją władze, która została im powierzona, sprawują na Twój wzór.

3. Panie, prosimy Cię, za niewierzących, niech dane im będzie spotkać na swej drodze świadków, którzy ogłoszą im Dobrą Nowinę.

4. Panie, prosimy Cię, za ochrzczonych podczas tegorocznych świąt paschalnych, niech wiara, którą wyznali, znajduje potwierdzenie w codziennych decyzjach.

5. Panie, prosimy Cię, za zmarłych, niech przebywają w Twoim Królestwie, które otwarłeś wszystkim wierzącym w Ciebie.

6. Panie, prosimy Cię, za zgromadzonych wokół przygotowanego przez Ciebie Stołu, niech spotkanie z Tobą doda sił, których potrzeba do codziennego bycia Twoimi uczniami.

Panie, Ty jesteś łagodny i miłosierny, dobry dla wszystkich i nieustannie obecny wśród Swoich dzieci. Prosimy, przyjmij pokorne prośby zanoszone przez naszą wspólnotę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Chrystusowi, najlepszemu Nauczycielowi, który pragnie, byśmy zachowując Jego naukę dotarli do Niebieskiej Ojczyzny, przedstawmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za misjonarzy, aby potrafili głosić Ewangelię wszystkim ludziom.

2. Módlmy się za przywódców państw, aby udzieloną im władzę wykorzystywali dla dobra obywateli.

3. Módlmy się za tych, którzy bronią pokoju, aby Duch Święty kierował nimi i wspierał ich swoją mocą.

4. Módlmy się za młode małżeństwa, aby nieustannie pielęgnowały swoją miłość, a wiara pomagała im zwyciężyć wszelkie trudności.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli dostąpić chwały Nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zachowując przykazania i współpracując z łaskami wylewanymi na nas przez Ducha Pocieszyciela, nie ustali w wędrówce ku Domu Ojca.

Chryste, Ty znasz potrzeby naszych serc, prosimy, byś otwierał nas na Twoje Słowa i dodawał sił do wprowadzania ich w czyn. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Chrystusowi, który wzywa nas do wzajemnej miłości, przedstawmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, by byli dla wiernych drogowskazem na drodze do zbawienia.

2. Módlmy się za nowo powołanych do kapłaństwa, by z wiarą i oddaniem pełnili swoją służbę.

3. Módlmy się za narody toczące wojny, by potrafiły odnaleźć sposób na przywrócenie pokoju.

4. Módlmy się za rodziny, by nigdy nie zabrakło w nich wzajemnej miłości i szacunku.

5. Módlmy się za zmarłych, by mogli cieszyć się życiem wiecznym.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy każdego dnia potrafili wypełniać przykazania.

Panie, Ty obdarzasz nas wielką miłością, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Pozwól, byśmy potrafili tę miłość zanosić do innych ludzi. Który żyjesz
i królujesz, na wieki wieków. Amen.Dobremu Pasterzowi, który zna swoje owce, przedstawmy ufne modlitwy.


1. Módlmy się za papieża, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby wpatrując się w Chrystusa byli wzorem do naśladowania dla powierzonych im wiernych.

2. Módlmy się za osoby powołane do życia kapłańskiego i zakonnego, aby nie zabrakło w Kościele osób głoszących Dobrą Nowinę i sprawujących sakramenty.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich krajach przyczyniali się do budowania pokoju i zgodnej egzystencji wyznawców różnych religii.

4. Módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby od rodziców i chrzestnych otrzymały przykład żywej wiary.

5. Módlmy się za naszą diecezję, aby peregrynacja obrazu Józefa Kaliskiego przyniosła obfite owoce.

6. Módlmy się za nas, abyśmy jak Paweł i Barnaba, chcieli ogłaszać spotkanym ludziom prawdę o Chrystusie.


Dobry Pasterzu, Ty przez ofiarę krzyża wyjednałeś swoim owcom życie wieczne. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb oraz dodał sił w kroczeniu za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Zgromadzeni wokół ołtarza, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.

1. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie wszystkich ochrzczonych.

2. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie biskupów, prezbiterów i diakonów.

3. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie osoby sprawujące władzę w naszej Ojczyźnie.

4. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie wszystkich Polaków mieszkających poza granicami kraju.

5. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie młodych ludzi przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

6. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza.

Boże, Ty oddałeś za nas nie tylko życie swojego jedynego Syna, ale ofiarowałeś także najlepszą Matkę, która nieustannie oręduje za wszystkimi ludźmi. Prosimy, wysłuchaj próśb zanoszonych do Ciebie przez ręce Królowej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Do Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i jest realnie obecny pośród nas i w całym swoim Kościele, zanieśmy pokorne prośby.

1. Za wspólnotę ochrzczonych, aby zawsze głosiła i uobecniała miłosierdzie Boga objawione w prawdzie zmartwychwstania.

2. Za biskupów i prezbiterów, aby przykładem swojej wiary spajali i jednoczyli wszystkich chrześcijan.

3. Za kraje, w których panuje niedostatek i nędza, aby doświadczyły dobroci nie tylko teoretycznej, lecz konkretnych czynów miłosierdzia wypływających od bliźniego.

4. Za niewierzących, aby pomimo braku zmysłowego doświadczenia Pana Zmartwychwstałego, uwierzyli i dostąpili łaski osobistego spotkania z Chrystusem.

5. Za zmarłych, aby osiągnęli cel powołania ziemskiego i zobaczyli uwielbione ciało Zmartwychwstałego Baranka w Jego Królestwie.

6. Za nas obecnych na Eucharystii, abyśmy z ufnością zawsze pragnęli doświadczania niewidzialnego Boga w życiu.

Jezu Chryste, który zmartwychwstałeś, jesteś obecny pośród swojego ludu i wsłuchujesz się w jego wołanie, racz wypełnić nasze dzisiejsze prośby, które przynosimy do ołtarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Zmartwychwstałemu Panu przedstawmy ufne modlitwy.

1. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby ich przepowiadaniu towarzyszyło prowadzenie przez Ducha Świętego.

2. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby szukali dróg pokojowego rozwiązania napięć i konfliktów niszczących rożne zakątki świata.

3. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za nowoochrzczonych, aby przyjęli i rozwijali łaski płynące z otrzymanego sakramentu.

4. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za osoby samotne, aby mogły doświadczyć radości i relacji z bliźnimi.

5. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby mogli radować się z Tobą w Niebie.

6. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za nas, abyśmy z radością i wiarą oznajmiali napotykanym osobom Dobrą Nowinę.

Jezu Chryste, który ukazałeś się niewiastom, a potem uczniom, prosimy umocnij naszą radość i wiarę, abyśmy stali się Twoimi świadkami na krańcach świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Pełni radości płynącej z odkupienia, zanośmy do Zmartwychwstałego nasze prośby.


1. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o jedność i wiarę dla Chrześcijan.

2. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o siłę i wytrwałość w głoszeniu Ewangelii dla misjonarzy.

3. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o pokój i nadzieję dla narodów pogrążonych w konfliktach.

4. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o umocnienie w wierze dla wszystkich wątpiących.

5. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o łaskę przebywania w Twojej obecności dla zmarłych.

6. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Zmartwychwstały Baranku prosimy Cię o rodzinne i pełne radości święta dla nas tu zebranych.


Zmartwychwstały Panie, prosimy wysłuchaj naszych pokornych próśb i udziel swojemu ludowi potrzebnych łask. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AmenPrzedstawmy nasze pokorne prośby Jezusowi, Zbawicielowi, który cierpiał i umarł, abyśmy mogli dostąpić życia wiecznego.

1. Prosimy Cię, Jezu, za Papieża Franciszka, aby prowadził Kościół Święty do pogłębiania Wiary, krzewienia Nadziei i świadczenia o Miłości.

2. Prosimy Cię, Jezu, za mieszkańców Libii, aby trwająca na terytorium ich kraju wojna domowa zakończyła się i obywatele mogli żyć w pokoju i wolności.

3. Prosimy Cię, Jezu, za osoby uczestniczące w Światowym Dniu Młodzieży obchodzonym w diecezjach, aby światło Ducha Świętego pomagało im dokonywać słusznych wyborów.

4. Prosimy Cię, Jezu, za ludzi zwlekających ze spowiedzią, aby nie odkładali pojednania z Tobą na ostatni moment.

5. Prosimy Cię, Jezu, za zmarłych, aby mogli cieszyć się razem z Tobą z wieczności w Królestwie Ojca.

6. Prosimy Cię, Jezu, za nas samych, abyśmy uczestnicząc w nadchodzącym Triduum Paschalnym mogli ten czas przeżyć jak najbardziej duchowo.

Panie, który uniżyłeś samego siebie i przyjąłeś tak wiele na swe barki dla naszego zbawienia, prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy i błagania, które składamy przed Twój tron w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen