Obchodząc z radością Uroczystość Zwiastowania Pańskiego z ufnością i nadzieją Dzieci Bożych, zanośmy Dobremu Ojcu nasze pokorne modlitwy.

1. ,,Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę.” Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc Dobrą Nowinę, stanowił żywe świadectwo wiary w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa.
2. ,,Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu”. Módlmy się za przywódców państw, aby ich serca zostały napełnione głębokim pragnieniem szacunku wobec ludzkiego życia.
3. ,,Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy” Módlmy się za skłócone rodziny, aby poprzez wzajemną troskę i miłość odnalazły drogę ku pojednaniu w skierowanych do nich Słowach Pisma Świętego.
4. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Módlmy się za kobiety przy nadziei, aby czas macierzyństwa dodał im piękna i radości z odkrywanego powołania oraz przyczynił się do umocnienia wiary i miłości w ich domach.
5. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.” Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy za wzorem ofiarowania Maryi - Służebnicy Pańskiej, potrafili wypowiadać ,,FIAT” w przyjmowaniu woli Bożej.

 

Wszechmogący Ojcze, z wielką ufnością i nadzieją składamy wszystkie nasze modlitwy w Twoje ojcowskie dłonie, racz wysłuchać ich, jeśli są zgodne
z Tw
ą wolą. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen