W ramach KODAL-u realizowana jest Szkoła Posług Liturgicznych. Przygotowuje ona chłopców do pełnienia posługi ceremoniarza, a dziewczęta do pełnienia posługi komentatorki, służby ładu i darów oraz precentorki. Jej uwieńczeniem jest udzielenie błogosławieństwa do pełnienia danej posługi. Te wszystkie treści analizowane i przyswajane są podczas konferencji, spotkań w grupach i ćwiczeń praktycznych.

Jest to również czas wyciszenia oraz spotkania prawdziwego i żywego Boga w liturgii, modlitwie i wspólnocie. W modlitwie jest to ponadto czas poznawania i doświadczania modlitwy Kościoła – Liturgii Godzin (brewiarza).

KODAL jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych, bez względu na przynależność do grupy, ruchu czy stowarzyszenia kościelnego. To rekolekcje dla tych, którzy pragną głębiej poznać misterium liturgii!

Formacja w Szkole Posług Liturgicznych – cykl formacyjny

Okres formacyjny w Szkole trwa 12 miesięcy lub dłużej w zależności od potrzeb. Jest on nierozerwalnie związany z programem formacyjnym realizowanym podczas KODAL-u

Całość dzieli się na 3 części:

 1. zagadnienia realizowane podczas KODAL-u 0°
 2. indywidualna praca roczna
 3. zagadnienia realizowane podczas 2. KODAL-u

Szkoła przygotowuje do animowanie życia liturgicznego we wspólnotach parafialnych. Cały program uwzględnia również specyfikę posług liturgicznych spełnianych przez mężczyzn i kobiety, dlatego:

 1. Mężczyźni swoje zagadnienia będą przeżywali w ramach Szkoły Posług Liturgicznych
 2. Mężczyzn, kończonej otrzymaniem błogosławieństwa do posługi ceremoniarza;
 3. Kobiety swoje zagadnienia będą przeżywały w ramach Szkoły Posług Liturgicznych kończonej otrzymaniem błogosławieństwa do posługi precentorki.

Opiekunem Szkoły, która czuwa nad formacją w niej prowadzoną, jest moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej.

Szkoła Posług Liturgicznych jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 15-ty rok życia. Przeżycie jej jest obowiązkowe dla wszystkich pragnących posługiwać w Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej.

Schemat formacji Szkoły

KODAL 0°

 • 7 spotkań formacyjnych
 • Weryfikacja
 • Wybór tematu pracy
 • Spotkanie animacyjne

Okres roczny:

 • Obowiązkowa lektura KL, OWMR, ONRLK, OWLG
 • Pisanie własnej pracy
 • Posługa we wspólnocie parafialnej
 • Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Diakonii Liturgicznej

II KODAL

 • 7 spotkań formacyjnych
 • Złożenie prac + Indywidualna rozmowa weryfikacyjna
 • Spotkanie animacyjne
 • Błogosławieństwo
 • Elementy Formacji
 • Spotkania formacyjne – to cykl 14 spotkań (1-godzinnych), po 7 spotkań na KODAL-u 0° i 7 spotkań na 2. KODAL-u, mających na celu przekazanie niezbędnych wiadomości i umiejętności potrzebnych w pełnieniu przyszłej posługi. Spotkania odbywają się osobno dla kobiet i mężczyzn.
 • Spotkania animacyjne – to dwa spotkania, po jednym na każdym KODAL-u, które mają charakter organizacyjny i mają ukierunkować dalszą posługę.
 • Weryfikacja – jest przewidywana na zakończenie KODAL-u 0 o. Przeprowadzana jest w formie pisemnego testu.
 • Wybór tematu – pisanie własnej pracy – po odbyciu formacji na KODAL-u 0° uczestnik wybiera temat pracy, nad którą pracuje w ciągu roku. Temat powinien dotyczyć liturgii i być związany z posługą, do której się przygotowuje.
 • Znajomość dokumentów Kościoła – podczas indywidualnej pracy rocznej uczestnik powinien zapoznać się z podstawowymi dokumentami Kościoła na temat liturgii. Koniecznie musi poznać: Konstytucję o Liturgii, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin i Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza.
 • Indywidualna rozmowa weryfikacyjna. Przed udzieleniem błogosławieństwa odpowiedni animator przeprowadza z uczestnikiem indywidualną rozmowę. Może ona dotyczyć następujących zagadnień: pracy napisanej przez uczestnika, znajomości dokumentów Kościoła na temat liturgii, przeżycia KODAL-u, posługi w ciągu roku.
 • Ukoronowaniem tej formacji i całego przygotowania się do posługi jest błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza i precentorki.

Od roku 2012 wprowadziliśmy tzw. Stopień animatorski – cykl dwuletni, po którym można otrzymać błogosławieństwo do posługi animatora liturgii. Podczas tej formacji obok liturgii chcemy szczególnie skupić się nad wykształceniem zdolności animowania grupami małymi i dużymi.

III i IV KODAL:

 • 7spotkań formacyjnych
 • 7 spotkań dydaktycznych w dwóch odsłonach (na zmianę, co roku):
  • Poznanie i odkrycie siebie (samoświadomość tego co posiadam), katechezy odnoszące się do programu realizowanego podczas spotkań dydaktycznych
  • Teoria i praktyka prowadzenia spotkań, animowania grup, planowania zajęć, prowadzenie niektórych punktów programu, przygotowywanie aktywizacji na spotkania formacyjne

Tematy spotkań formacyjnych

Szkoła Posług Liturgicznych dla mężczyzn:

KODAL 0 stopnia

 • Posługa ceremoniarza. Przygotowanie liturgii
 • Eucharystia
 • Eucharystia
 • Liturgia Godzin – Jutrznia i Nieszpory
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu
 • Sakrament chrztu dzieci
 • Sakrament małżeństwa

KODAL następnego stopnia

 • Nabożeństwo pokutne
 • Procesja teoforyczna (Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa)
 • Eucharystia pontyfikalna
 • Sakrament bierzmowania
 • Błogosławieństwa
 • Sakrament namaszczenia chorych
 • Liturgia pogrzebowa

Szkoła Posług Liturgicznych dla kobiet:

 • Wiadomości ogólne. Precentorki
 • Modlitwa powszechna
 • Ćwiczenia w pisaniu modlitwy powszechnej
 • Komentatorka
 • Ćwiczenia w pisaniu komentarzy
 • Służba darów
 • Służba ładu
 • Posługa Słowa
 • Posługa precentorki-organizacja zespołu liturgicznego
 • Animator liturgiczny w parafii i podczas rekolekcji
 • Estetyka i piękno w liturgii
 • Zakrystia
 • Msza święta z udziałem dzieci
 • Liturgia rodzinna
 • Znajomość Ksiąg Liturgicznych
 • Podczas KODAL-u 0° uczestnicy są zapoznawani z księgami liturgicznymi. Uczestnicy mają możliwość gruntownie zapoznać się z:
 • Mszałem Rzymskim
 • Lekcjonarzem Mszalnym
 • Liturgią Godzin
 • Docelowo w trakcie formacji w Szkole Posług Liturgicznych powinni poznać wszystkie księgi liturgiczne.
 • Błogosławieństwo

Ten okres formacji, zwany Szkołą Posług Liturgicznych, kończy się udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia posługi ceremoniarza i precentorki. Jest to wielkie święto dla osób mających otrzymać błogosławieństwo, ale również dla wspólnoty KODAL-u i całej Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Ten dzień ma na KODAL-u charakter szczególnie uroczysty. Wszystkim pobłogosławionym wręcza się dyplom stwierdzający otrzymanie błogosławieństwa do pełnienia posługi.