Bóg wywiódł Ewę z Boku Adama  do wspólnej natury i wspólnoty osób jako matkę żyjących, tak jak odwiecznie wywodzi Niepokalane Poczęcie - Ducha świętego z własnego wnętrza jako tchnienie miłości  Dar Ojca dla Syna i Jego odpowiedź. Ewa daru życia i przyjaźni z Najwyższym nie zachowała. Słowo węża stało się ważniejsze niż słowo Boże. Pierwsi rodzice sprowadzili na ludzi i stworzenie cierpienie i śmierć. Bóg w swym Miłosierdziu obiecał Nową Niewiastę i Jej potomstwo, które zetrze głowę węża.

Maryję Bóg  wywiódł niejako z wiary reszty Izraela, który oczekiwał na spełnienie obietnicy Pana, jako Matkę Słowa i tych którzy Je słuchają i zachowują. Stworzył Maryję jako osobę, od początku swego istnienia zachowaną od starodawnej winy i wszelkiego zła przez szczególny dar Ducha Świętego. Stworzył Ją dla Siebie. Ojciec Ją stworzył w Synu mocą Ducha świętego; Syn Ją odkupił i zaprowadził do Ojca w Duchu świętym; Duch Ją napełnił i zjednoczył z Ojcem i Synem. Maryja w pierwszej chwili istnienia narodziła się z Boga. Niepokalana córka Ojca, w której Duch woła Abba Ojcze; Niepokalana Matka Syna, która pierwsza i w wyjątkowy sposób powiedziała swym życiem: żyję nie ja lecz żyje we mnie Chrystus; Niepokalana arcydzieło i świątynia Ducha Świętego. Bez skazy czy zmarszczki stała się Nowym stworzeniem, prawdziwym kościołem, naszą tęsknotą i nadzieją, naszą Matką. Jej Syn Jezus Chrystus, Nowy Adam - Bóg Człowiek pokonał szatana. Walka dzieci Bożych trwa.

Maryja jest człowieczym odzwierciedleniem Ducha.  Nie ma w Niej, tak gorzko przeżywanego przez nas, napięcia między naturą i łaską. Cała jej natura tak zespolona z Duchem Świętym, że On osoba osób przenikający  głębokości Ojca i Syna, Ich wzajemna Miłość, staje się istotą i kreatorem osoby Maryi. Każda Jej myśl, słowo, czyn, poruszenie uczuć, uderzenie serca i tchnienie inspirowane są Duchem. Maryja za Nim podąża bez cienia wahania w pokornym posłuszeństwie, nie wszystko rozumie lecz wszystko zachowuje i rozważa. Słucha, czuwa, trwa u źródła swego bytu zjednoczona z Trójcą Świętą. Jest naprawdę wolna.

Ukryte i ciche życie Maryi, zanurzone w Tajemnicy Boga: Głębi Ojca, Światłości Syna, Żarze Ducha otwiera Ją na niepojęty dar Wcielenia Syna Bożego. On Począł się w Niej jako Człowiek z Ducha Świętego. Stała się Matką Boga. Niepokalane Serce  Maryi wytrwało przy Słowie aż wszystko wykonało się – świat został zbawiony. Zmartwychwstały wciela się w swój Kościół. Pełna łaski jest tego wcielenia Matką.

Jestem Niepokalanym Poczęciem. Jak wiele tajemnic kryje to chwalebne Imię Maryi. Została poczęta jako pełna łaski, poczęła Syna Bożego w swym niepokalanym łonie, każda jej myśl, słowo czyn miały początek w Duchu Świętym, Ona jest pierwszą najdoskonalszą Świątynią Boga, w Niej Błagającej Wszechmocy poczynają się dzieci Boże, Ona jest początkiem nowej ziemi i nowego nieba… w Panu naszym Jezusie Chrystusie.

Na chrzcie świętym i w sakramentach otrzymujemy Ducha Świętego –Niepokalane Poczęcie.

Doron