Należy zaznaczyć, że obie posługi świeckich, zarówno akolity jak i lektora, są tak samo ważne i potrzebne w życiu wspólnoty parafialnej. Jedna jest służbą przy stole Słowa - lektor, a druga przy stole Chleba - akolita. Jak podaje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, akolita ustanowiony jest po to, aby usługiwać przy ołtarzu kapłanowi i diakonowi. Do jego zadań w prezbiterium należy m.in. przygotowanie ołtarza i naczyń liturgicznych, czyli rozłożenie kielicha wraz z bielizną oraz mszału, jak i w razie potrzeby rozdawanie wiernym Komunii, której jest ustanowionym szafarzem nadzwyczajnym. Akolita w przypadku braku diakona może również puryfikować naczynia liturgiczne. W szczególnych przypadkach ma możliwość wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji, jednak nie udzielając błogosławieństwa. Tak samo jak posługa lektora, która obejmuje nie tylko zaangażowanie w Eucharystię, posługa akolity obejmuje szerszy aspekt życia wspólnoty parafialnej. Pięknie określa DDSL: „akolita ma swoją miłością obejmować całe Mistyczne Ciało Chrystusa” (DDSL pkt 38), czyli cały lud Boży. Z tego wezwania wyłania się nam - można powiedzieć - „zakres obowiązków akolity”, który jest posłany ze swoją posługą szafarza nadzwyczajnego do osób cierpiących i chorych. Jednak w trosce o Mistyczne Ciało Chrystusa, a w szczególności o jego potrzebujące członki, zaangażowanie akolity rozszerza się też na ogólnie pojętą pomoc potrzebującym oraz wolontariat. Szczegółowe formy oraz zakres tego zaangażowania powinny być dopasowane do potrzeb i specyfiki parafii. DDSL podaje również możliwość zaangażowania akolitów w przygotowanie uroczystości liturgicznych w parafii, np. przygotowanie służby ołtarza. Jak można zauważyć, akolita pełni ważne zadanie w życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej, dlatego osoba, która pełni tę posługę, powinna być odpowiednio do niej przygotowana, zarówno pod względem teologicznym, jak i liturgicznym. Od kandydata wymaga się nienagannej opinii, odpowiedniej formacji liturgicznej i intelektualnej oraz - w przypadku kandydatów na akolitów - minimum 3 lat posługi jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej.

Maciej Krawcewicz